top of page

Çalışan Davranış Kuralları

  • Çalışanlar, tüm bireylerin haysiyetine ve değerlerine saygı göstermeli; anlayış ve hoşgörüyü ön planda tutmalı ve gizlilik ilkesine uygun biçimde davranmalıdır.

  • Çalışanlar iş yerinde veya dışında karşılaştıkları bireylerin kültür, gelenek ve göreneklerine saygı duymalıdır. Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hayatın hiçbir alanında damgalayıcı ve ayrımcılık içeren davranışlarda bulunmamalıdır.

  • ESDER Türkiye çalışanları, performansını sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar içerisinde yer almalı; öğrenme ve gelişimi teşvik eden bir çalışma ortamını sürdürmeye çalışmalıdır.

  • Çalışanlar ekip çalışmasına zarar verecek her tür tutum ve davranıştan kaçınır ve sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının sürdürülebilmesi için gereken sorumlulukları alır ve bunun için her zaman iş birliği içinde hareket eder.

  • Çalışanlar özel hayatlarında ve sosyal medya ortamlarında ESDER Türkiye'yi misyon, vizyon, temel değerler veya tüzükte belirtilen amaçlar yönünden yanlış tanıtacak, çalışmalara zarar verecek, şüpheli duruma sokacak her türlü paylaşımlardan, yorumlardan, ifadelerden, fiillerden veya eylemlerden sakınır.

  • Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konularında hassasiyetle davranır ve kullanımına tahsis edilen tüm araç ve gereçlerin korunması ve bunların bakımı konularında gerekli özeni gösterir.

  • ESDER Türkiye yönetimi tarafından alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyar.

  • İş yerinde sistematik olsun ya da olmasın taciz sayılabilecek bütün eylemler yasaklanmıştır. ESDER Türkiye çalışanları bu gibi bir eyleme şahit olmaları durumunda ilgili kişilere bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

  • ESDER Türkiye çalışanları, cinsel sömürü ve istismar, cinsel şiddet ve taciz ile mobbing kapsamında değerlendirilebilecek her türlü fiil ve eylemden sakınır ve bu kapsamda hazırlanmış olan ESDER Türkiye iç düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Bu fiil ya da eylemlerin tespit edilmesi ya da bunlara ilişkin bir şüphe oluşması halinde çalışanlar yöneticilere, yöneticiler genel koordinatöre gerekli raporlamaları yapar. Yapılan raporlamaların, raporlama yapan kişi tarafından yeterince ele alınmadığının değerlendirilmesi veya raporlamanın konusunun bizzat yönetici olması halinde çalışanlar doğrudan genel koordinatöre raporlama yapar. Raporlamalar yöneticiler tarafından yönetim kuruluna yapılacaktır. Bu konulara ilişkin yürütülen tüm soruşturmalarda iş birliği yapması beklenir. 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile ESDER Türkiye'nin hazırlamış ve yürürlüğe koymuş olduğu diğer politika, yönerge ve iç düzenlemeler ile işbu Politika bir bütün içindedir ve tüm kavram, ilke, sınır ve kuralları detaylı olarak tanımlamıştır.

 

Untitled design (2).png
bottom of page