top of page

Dernek Davranış Kuralları

Untitled design (1).png

Şeffaflık, açıklık, gizlilik

ESDER Türkiye; devlet, toplum, üyeleri, iş birliği ortakları, destek verenleri ile sponsorları ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerinde kişiye özel ya da fikri mülkiyet kapsamına giren konular dışında şeffaftır. Kişi, kurum ve kuruluşların temel haklarının korunması gerektiği durumlar hariç olmak üzere temel finansal bilgileri, yönetişim yapısı, etkinlikleri ile çalışanlarına ve iş birliklerine ilişkin listeler, toplumun (kamunun) erişim ve incelemesine açıktır. ESDER Türkiye, çalışmaları, kaynaklarının sağlandığı yerler ve kullanım yerleri hakkında toplumu bilgilendirmek için çaba gösterir.  ESDER Türkiye, kişiler ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin ise gizliliğine saygı duyar ve korunması için elden gelen çabayı gösterir.  

ESDER Türkiye, finansal tablolarını ve mali hesap hareketlerini düzenli olarak Yönetim kurulu ile paylaşır. Yıllık bilançoları web sitesi üzerinden yayınlar.

Hesap verilebilirlik

ESDER Türkiye, eylemleri ve kararlarının sonuçları için öncelikle hizmet ettiği topluluğa, aynı zamanda mali destekleyicilerine, resmi kurumlara, gönüllülere, çalışanlara, üyelere, işbirliği ortaklarına ve toplumun geneline karşı hesap verebilir olmayı benimsemiştir.

Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık

ESDER Türkiye üyeleri, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, çalışanları, resmi makamlar ve toplum ile ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içinde davranır ve hizmetlerinden yararlandırmada tarafsız ve dengeli davranır. ESDER Türkiye’nin duyurduğu her tür bilginin; ister kendisi, projeleri, herhangi bir birey ve kuruluşla ilgili olsun veya isterse karşı çıktığı, tartıştığı yasal düzenlemelerle ilgili olsun daima tam ve kesin olmasını hedefler. ESDER Türkiye, yolsuzluk, rüşvet veya başka tür finansal uygunsuzluklar ya da yasa dışı durumlarda hiçbir şekilde destekçi olmaz ve buna daima güçlü bir şekilde karşı durur.

Kâr amacı gütmemek

ESDER Türkiye, bir sivil toplum kuruluşu olarak bütünselliğini koruyabilmek için kar amacı gütmeyecek biçimde örgütlenmiştir ve çalışmaktadır. Çalışmalardan elde edilecek kazançlar yalnız ESDER Türkiye’nin misyon ve amaçlarını yerine getirmek için kullanılır. ESDER Türkiye, misyon ya da amaçları ile ilgisiz alanlarda ticaret veya iş yapmaz.

Ayrımcılık yapmamak

Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve durumu ve bunlarla sinirli olmamak üzere hayatin hiçbir alanında damgalayıcı tutum veya ayrımcılık içeren davranışlarda bulunulamaz.

Çıkar çatışması

Çıkar çatışması, bir kişi ya da kuruluşun özel çıkarının herhangi bir şekilde ESDER Türkiye'nin çıkarlarını bir bütün olarak etkilemesi halinde doğar. Herhangi bir çıkar çatışmasının olup olmadığı, durum hakkındaki gerçeklere ve diğer ilgili bilgiye dayanarak saptanmalıdır. Hizmetler sunulurken farklı kuruluş ve bireylerin çıkarlarının uyuşmayabileceği durumlar için kararların sağlıklı olmasını sağlayacak ve tarafların çıkarlarını tehdit etmeyecek biçimde davranılır. ESDER Türkiye'nin üyeleri, gönüllüleri, yönetim organları, çalışanları ve hizmet alanlar için çıkar uyuşmazlığı oluşturabilecek durumlar ayrıntılı biçimde tanımlanır ve önlemler alınır. Bu amaçla gerçekleştirilen uygulamaların gözetim ve denetimi sağlanır.

İş ortakları ve Paydaşların Bilgilendirme Çalışmaları

ESDER Türkiye, Etik kod kuralları çerçevesinde dernek içerisinde uygulamış olduğu tüm kuralları birinci derece iş ortakları ve paydaşlarına bilgilendirme yoluyla iletir ve resmi web adresi üzerinden anons eder. ESDER Türkiye, misyonu gereği toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini odak noktasına almaktadır. Bu anlamda, iş ortakları ve paydaşları ile toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları yürütmektedir.

İşe alım

ESDER Türkiye, iş gücü planlaması çerçevesinde belirlenen en uygun nitelikteki kişilerin işe alınması ya da karşılanması hedeflenmektedir. İşe alım sürecinde ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, ulus, yaş, politik görüş vb. hususlarda kişiler arası ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz.

İşe alım politikamız kapsamında, adayların başta adli sicil kaydı olmak üzere, geçmişinde çalışma alanımıza uygun düşmeyecek davranış içeren yüz kızartıcı bir vaka olup olmadığı araştırılmaktadır.

bottom of page